Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 16.9.2021
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § ja EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

REKISTERINPITÄJÄ: JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Essi Leppänen | Esterin kirja | Y-tunnus 2918636-3
Sähköttäjänkatu 4 B 46
00520 HELSINKI
ester@esterinkirja.fi

REKISTERIN NIMI
Esterin kirjan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, asiakaspalvelussa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä̈, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä̈ markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan antamat tiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja markkinointiin. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat yrityksen/organisaation nimi, henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja mahdollinen laskutusosoite.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta (esim. asiakkaan kulku verkkokaupassa ja käynnin kellonaika) käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Näitä tietoja käytetään yleisesti palvelun kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen eikä niitä tavanomaisesti yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan, tai kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics tai julkisista tietolähteistä. Palvelun tilaaja voi poistua rekisteristä milloin tahansa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun (info@tapiolaitinen.com).

HEINKILÖTIETOJEN SÄILTYSAJAT
Asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Luovuttaminen muihin tarkoituksiin on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimiston kirjatessa maksutapahtumia tai Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötietoja sisältävään rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tallennettuja tietoja käsittelee yrityksessä vain yksi henkilö, rekisterinpitäjä. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä, kun käsittelee henkilötietoja ja yrityksen tietoliikenne on salattua. Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa, jonka tietosuojan taso on määräysten mukainen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Kaikki yrityksen käyttämät laitteet (kannettavat tietokoneet, tabletit ja puhelimet) on suojattu yksilöllisillä salasanoilla.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja oikeus pyytää rekisterin ylläpitäjää oikaisemaan tai korjaamaan rekisteritietonsa. Tarkistus-, oikaisu- ja poistopyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.

MAHDOLLISISTA TIETOSUOJARIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN
Yritys tekee kaikkensa, että asiakkaiden henkilötiedot säilytetään turvallisesti. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta tietoturvallisuutta loukataan, ilmoitetaan rikkomuksesta viipymättä viranomaisille ja tarvittaessa myös asianosaisille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Yritys pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta.